Chính sách bảo mật dữ liệu

Vsoft hiểu rõ một điều rằng tất cả thông tin cá nhân cũng như dữ liệu của khách hàng là tài sản riêng quyết định sự sống còn của một doanh nghiệp. Vì vậy, vấn đề bảo mật luôn đặt lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin và dữ liệu cho bất kỳ bên thứ 3 nào trừ khi có yêu cầu của một người đại diện duy nhất từ doanh nghiệp đó.

1) Người đại diện duy nhất.

Để thống nhất thông tin truyền đạt giữa doanh nghiệp và Vsoft, chúng tôi qui định nguyên tắt xác định người đại diện như sau:

Mỗi doanh nghiệp cử 1 người đại diện hợp pháp để trao đổi thông tin qua lại với Vsoft. Tất cả thông tin yêu cầu liên quan trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và Vsoft phải thông qua người này. Trong trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi người đại diện, phải có quyết định bằng văn bản và có chữ ký của chủ doanh nghiệp cũng như người đại diện hiện tại.

2) Vsoft làm gì với dữ liệu của khách hàng.

Tất cả dữ liệu khách hàng được lưu trữ trên nền điện toán đám mây và tài khoản truy cập vào cơ sở dữ liệu đó do Doanh nghiệp quản lý. Vsoft chỉ tiếp cận dữ liệu này trong trường hợp xử lý lỗi hoặc doanh nghiệp có thuê gói bảo trì từ Vsoft.

Chúng tôi cam kết tuyệt đối bảo mật toàn bộ thông tin dữ liệu từ khách hàng, chỉ cung cấp cho bên thứ 3 khi có yêu cầu bằng văn bản của doanh nghiệp.

3) Làm gì với tài khoản đăng nhập phần mềm.

Tài khoản đăng nhập vào phần mềm là 1 đại diện cho nhân viên của doanh nghiệp. Vì vậy để không mất tài khoản vào tay người khác thực hiện mục đích xấu bạn cần thực hiện các bước sau đây:


- Ngay sau khi hết giờ làm việc hoặc khi rời khỏi máy quá 5 phút, Bạn phải thoát ngay tài khoản của mình khỏi máy tính.
- Thường xuyên thay đổi mật khẩu để tránh trường hợp hacker theo dõi bạn.
- Nếu nhân viên đã nghĩ việc, phải cho ngưng hoạt động ngay, hoặc thay đổi mật khẩu và tên đăng nhập.

Vấn đề bảo mật tại Vsoft được chúng tôi hết sức chú trọng.Tuy nhiên can thiệp dữ liệu thường xuyên lại đến từ nhân viên của doanh nghiệp. Vì vậy việc phối hợp ngăn chặn trường hợp kẻ gian lợi dụng phải được thực hiện thường xuyên và đồng bộ giữ Doanh nghiệp và Vsoft.