Các chức năng hệ thống
Tên module
Phiên bản ..
Thông tin ghi chú
Các thư mục uploads của module
Hệ thống tự động tạo thư mục uploads/ten-module/ Để tạo các thư mục khác bên trong thư mục uploads/ten-module, bạn nhập tên các thư mục cách nhau bởi dấu phảy tại ô Các thư mục uploads của module
Các thư mục files của module
Nếu cần tạo các thư mục bên trong thư mục files/ten-module/ Bạn nhập tên các thư mục cách nhau bởi dấu phảy tại ô Các thư mục files của module
Là module hệ thống
Cho phép tạo module ảo từ module này
Tạo chức năng rss
Tạo Sitemap.xml
Các chức năng trong admin
Số thứ tự Tên function Tên gọi tiếng anh Tên gọi tiếng Việt file ajax
1
2
Các chức năng ngoài site
Số thứ tự Tên function Tên gọi tiếng anh Tên gọi tiếng Việt file ajax
1
2
3
Các bảng dữ liệu
Số thứ tự Tên bảng Câu lệnh sql
Để tạo bảng nv3_vi_ten_module_topics bạn chỉ cần nhập tên bảng là topics, sau đó copy đoạn sql tạo bảng từ phpMyAdmin vào Câu lệnh sql
1