KIỂM TRA BẢNG NHÂN

Họ và tên:
Ngày kiểm tra: 23/07/2024
4 x 4 =
4 x 4 =
6 x 4 =
2 x 1 =
5 x 1 =
2 x 8 =
5 x 10 =
5 x 7 =
5 x 9 =
4 x 3 =
4 x 2 =
2 x 8 =
4 x 5 =
4 x 9 =
9 x 3 =
2 x 7 =
8 x 7 =
3 x 2 =
4 x 8 =
3 x 10 =
6 x 1 =
9 x 10 =
7 x 8 =
3 x 1 =
7 x 4 =
5 x 7 =
8 x 7 =
7 x 1 =
4 x 10 =
6 x 3 =
4 x 2 =
8 x 3 =
9 x 8 =
9 x 2 =
7 x 5 =
6 x 7 =
5 x 4 =
8 x 10 =
6 x 10 =
4 x 1 =
3 x 8 =
9 x 5 =
7 x 5 =
3 x 7 =
3 x 3 =
2 x 10 =
2 x 3 =
5 x 5 =
4 x 4 =
7 x 5 =
3 x 6 =
8 x 4 =
2 x 10 =
9 x 8 =
6 x 3 =
2 x 6 =
4 x 8 =
9 x 9 =
8 x 2 =
6 x 3 =
9 x 9 =
8 x 1 =
7 x 4 =
4 x 6 =
2 x 6 =
7 x 6 =
5 x 7 =
5 x 5 =
9 x 3 =
6 x 7 =
6 x 8 =
7 x 6 =
2 x 6 =
8 x 5 =
3 x 2 =
7 x 3 =
2 x 5 =
5 x 8 =
8 x 9 =
7 x 10 =
9 x 5 =
8 x 5 =
2 x 2 =
2 x 7 =
5 x 9 =
6 x 6 =
9 x 4 =
4 x 7 =
6 x 7 =
7 x 6 =
4 x 7 =
7 x 4 =
9 x 6 =
8 x 6 =
4 x 6 =
6 x 9 =
5 x 4 =
5 x 6 =
6 x 2 =
2 x 9 =
8 x 10 =
2 x 3 =
9 x 4 =
4 x 2 =
3 x 8 =
3 x 5 =
6 x 2 =
3 x 7 =
2 x 4 =
3 x 4 =
5 x 3 =
9 x 2 =
6 x 4 =
5 x 10 =
8 x 1 =
5 x 5 =
6 x 1 =
2 x 9 =
5 x 3 =
7 x 10 =
8 x 3 =
8 x 8 =
8 x 4 =
2 x 8 =
7 x 7 =
7 x 1 =
4 x 1 =
6 x 8 =
7 x 9 =
9 x 6 =
6 x 9 =
9 x 4 =
7 x 7 =
6 x 8 =
2 x 5 =
2 x 1 =
3 x 10 =
3 x 3 =
5 x 6 =
4 x 7 =
8 x 6 =
6 x 5 =
5 x 10 =
3 x 4 =
3 x 6 =
5 x 1 =
7 x 2 =
4 x 1 =
2 x 5 =
3 x 7 =
2 x 2 =
3 x 5 =
9 x 10 =
7 x 2 =
2 x 4 =
7 x 2 =
9 x 7 =
2 x 7 =
8 x 2 =
5 x 1 =
2 x 4 =
4 x 9 =
4 x 9 =
5 x 2 =
5 x 8 =
9 x 8 =
8 x 7 =
2 x 10 =
3 x 4 =
9 x 7 =
9 x 7 =
8 x 1 =
7 x 3 =
6 x 6 =
6 x 10 =
9 x 6 =
3 x 9 =
6 x 1 =
4 x 5 =
3 x 1 =
Số câu sai:.............../180 Kiểm tra bởi:................................................................