Reset pasword Nukeviet 4

Nếu bạn quên mật khẩu của tài khoản tối cao, bạn không thể đăng nhập tài khoản quản trị cao nhất để đổi mật khẩu. Dưới đây là đoạn code thay đổi mật khẩu để giải quyết các vấn đề này.

Bước 1: Mở file mainfile.php trong thư mục /includes/, và chép đoạn code này vào cuối file:
 
$username = 'admin';
$password = $crypt->hash( trim( '12345678' ) );
if( $db->exec( "UPDATE " . NV_USERS_GLOBALTABLE . " SET password=" . $db->quote( $password ) . " WHERE md5username='" . nv_md5safe( trim( $username ) ) . "'" ) )
{
	die( 'Da doi mat khau tai khoan: <b>' . $username . '</b>. Bạn can xoa doan code vua paste vao de bat dau dang nhap su dung' );
}
else
{
	die( 'Loi khong the doi mat khau. Kiem tra lai username. Ban khong duoc doi username thu cong trong phpmyadmin' );
}
Bước 2: Truy cập vào một nơi bất kỳ trên site, nếu nhận được thông báo "Da doi mat khau tai khoan ..." thì xem như thành công. Bạn vào lại file mainfile.php và xóa đoạn code này đi.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật